Driving directions from Ghijduwon, Uzbekistan to Chengdu, China distance


Ghijduwon, Uzbekistan
Chengdu, China
Ghijduwon to Chengdu road map

Direct distance from Ghijduwon to Chengdu miles / km

2,291.7 mi / 3,688.1 km