Driving directions from Ile-Oluji, Nigeria to Aba, Nigeria distance


Ile-Oluji, Nigeria
Aba, Nigeria
Ile-Oluji to Aba road map

Direct distance from Ile-Oluji to Aba miles / km

225.0 mi / 362.1 km