Driving directions from Ile-Oluji, Nigeria to Addis Ababa, Ethiopia distance


Ile-Oluji, Nigeria
Addis Ababa, Ethiopia
Ile-Oluji to Addis Ababa road map

Direct distance from Ile-Oluji to Addis Ababa miles / km

2,319.9 mi / 3,733.4 km