Driving directions from Ile-Oluji, Nigeria to Iju, Nigeria distance


Ile-Oluji, Nigeria
Iju, Nigeria
Ile-Oluji to Iju road map

Direct distance from Ile-Oluji to Iju miles / km

29.5 mi / 47.5 km