Driving directions from Nizhniy Novgorod, Russia to Dobrush, Belarus distance


Nizhniy Novgorod, Russia
Dobrush, Belarus
Nizhniy Novgorod to Dobrush road map

Direct distance from Nizhniy Novgorod to Dobrush miles / km

576.5 mi / 927.8 km