Driving directions from Sākib, Jordan to Aţ Ţurrah, Jordan distance


Sākib, Jordan
Aţ Ţurrah, Jordan
Sākib to Aţ Ţurrah road map

Direct distance from Sākib to Aţ Ţurrah miles / km

26.9 mi / 43.3 km