Driving directions from Tainan, Taiwan to Kota Kinabalu, Malaysia distance


Tainan, Taiwan
Kota Kinabalu, Malaysia
Tainan to Kota Kinabalu road map

Tainan to Kota Kinabalu flight distance miles / km

1,207.6 mi / 1,943.4 km
Also see in Taiwan
Of interest in Malaysia